Piraattipuolue » Vaaliohjelma » Tampereen piraattien kunnallisvaaliohjelma
Tampereen piraattien kunnallisvaaliohjelma

Pirkanmaan piraattien vaaliohjelma Tampereelle kunnallisvaaleissa 2012

Kunnallisdemokratia

Tampereen kaupungin päätöksenteon ja perusteluiden tulee olla mahdollisimman avoimia ja helposti saatavina verkosta paljon ennen ratkaisevia käsittelyitä. Julkisten asiakirjojen tulee olla myös sähköisessä muodossa ja avoimia kenen tahansa tarkasteltavissa, ellei niitä selkeästi päätetä yksityisyydensuojan vuoksi salata. Samoin myös kaikkien viranomaispäätöksien tulee olla julkisia ja saatavilla sähköisesti perusteluineen. Näitä varten tulisi luoda toimiva hakupalvelu, ja asiakirjojen olisi oltava hakukoneiden luettavassa muodossa. Vanhojen asiakirjojen digitoinnin ollessa kesken niitä tulee voida helposti pyytää nähtäville.

Tampereen piraatit uskovat, että kuntalaisten tulee voida vaikuttaa päätöksentekoon itseään koskevissa asioissa muutenkin kuin kuntavaalien kautta. Virkamiehet ja poliitikot on saatava käyttämään kansallisen Osallistymisympäristö-hankkeen tuottamia osallistamista, joukkoistamista ja kansalaiskuulemisen
mahdollisuuksia parantavia verkkopalveluita mahdollisimman paljon. Osallistavan budjetoinnin välineitä on ryhdyttävä välittömästi kokeilemaan sopivan kokoisissa hankkeissa. Tampereen piraatit ottavat käyttöön seuraavalla vaalikaudella kansalaisosallistumista helpottavan Palautevirta-työkalun.

Piraatit kannattavat neuvoa-antavia kansanäänestyksiä. Äänestyksen järjestämiseksi riittäisi, että sitä kannattaisi esimerkiksi prosentti kuntalaisista. Mahdollisiin kuntaliitoksiin on valmistauduttava luomalla toimiva lähidemokratiamalli.

Kaupungin tuottamien materiaalien tulisi olla ymmärrettäviä. Tämän vuoksi virkamiehistön kielenhuoltoon ja oikeakielisyyteen on panostettava niin, että tehdyt päätökset olisivat mahdollisimman selkeitä ja helppolukuisia. Tätä varten on lisättävä kielenhuoltokoulutusta hallinnossa.

Isoista rahasummista tehtävien päätösten tulisi olla vain luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden käsissä. Näin päätöksentekijät olisi mahdollista asettaa vastuuseen väärinkäytöksistä. Päätöksenteossa tulee ottaa huomioon asiaan vaikuttavat lakipykälät ja jo tehtyjen päätösten tapauksessa korjata selvät laittomuudet kalliiden oikeudenkäyntien välttämiseksi. Kaupungin omistamien yritysten päätöksenteon tulisi olla yhtä avoimesti dokumentoitua kuin kaupungin päätösten muutenkin.

Tietoyhteiskunta

Tietojärjestelmät ja informaation kulku ovat kunnallisten toimintojen keskiössä, ja niiden tulee siksi olla lähellä itse tekijöitä ilman ylimääräisiä tahoja. Tampereen piraatit vastustavat tietojärjestelmien ulkoistamista muuten kuin poikkeustapauksissa, esimerkiksi luotaessa kuntarajat ylittäviä järjestelmiä. Kaupunkilaisten henkilötiedot eivät saa joutua ulkopuolisten tahojen käsiin.

Tulevaisuudessa hankinnoissa on painotettava kokonaisuuden ostamista kalliiden lisenssien sijaan. Tilaajan on pystyttävä asettamaan ehdot ja ratkaisun tulee olla mahdollisimman yksinkertainen. Asiantuntemusta on arvostettava. Tampereen kaupungin IT-hankinnoissa tulee vaatia avoimia järjestelmiä ja dokumentoituja rajapintoja. Avoimen lähdekoodin ratkaisuja tulee myös pyrkiä käyttämään nykyistä laajemmin ja suosia niitä aina, kun tarjotut ratkaisut ovat käytännöllisiä.

Kaupungin keskeisille paikoille on pyrittävä saamaan käyttöön avoin WLAN-verkko, ja tehokkainta tapaa tämän aikaansaamiseksi tulee selvittää välittömästi.

Viranomaisten kanssa asioinnin tulee olla aina mahdollista sähköisesti paperin ohella. Käsittelyaikojen pituuden tulisi noudattaa lakia.

Liikenne

Tampereen piraatit kannattavat raitioliikennettä Tampereelle. Uusien liikennejärjestelyiden suunnitteluun on haettava kaupungin asukkaiden tuki.

Joukkoliikennettä tulee kehittää maksuttomaan suuntaan esimerkiksi kokeilemalla maksuttomia testilinjoja ja poistamalla yölisät. Maksuttomuudesta tulisi hakea mielipiteitä ja kokemuksia matkustajilta sekä kaupungeista, joissa maksuttomia linjoja on käytössä. Piraatit kannattavat myös poikkiliikenteen mahdollistamista julkisilla kulkuvälineillä sekä mahdollisuutta tekstiviestillä ostettavaan vuorokauden mittaiseen turistilippuun.

Keskustan viihtyvyyden lisäämiseksi Tampereen piraatit kannattavat yksityisautoilun siirtämistä Hämeenkadulta keskustakehälle.

Kaupungin tulee mahdollistaa ympärivuotinen pyöräily keskustan ja taajamien välillä lisäämällä kunnossapitoa sekä parantamalla kevyen liikenteen väyliä.

Terveydenhuolto

Terveydenhuolto on kaupungin keskeisimpiä lakisääteisiä palveluita. Siksi se tulee hoitaa asianmukaisesti, vaikka tämä vaatisi uhrauksia muualla. Ehkäisevään työhön sekä koti- ja perhetyöhön panostaminen maksaa itsensä takaisin.

Hoitoon pääsemisen tulee olla helppoa ja nopeaa, sillä viivyttely pahentaa ongelmia ja ongelmiin on helpointa ja halvinta puuttua, kun ne ovat vielä pieniä. Erityistä huomiota tähän tulee kiinnittää mielenterveys- ja päihdetyössä. Jonojen lyhentämiseksi Tampereen piraatit ehdottavat etäasioimisen mahdollisuutta. Potilaiden kanssa tekemisissä olevien henkilöiden on osattava suomea.

Terveydenhuollon IT-järjestelmät tulee yhtenäistää, sillä henkilökunnan kallisarvoista aikaa valuu potilaiden
hoidon sijasta järjestelmien kanssa painimiseen.

Yrittäjyys ja työllisyys

Pienyrittäjien tulee voida saada helposti lähestyttävää neuvontaa alasta riippumatta ja kaikissa yrityksen elämänkaaren vaiheissa.

Kaupungin tulee kannustaa asukkaidensa omaehtoista pienyrittämistä ja kunnianhimoa ruokkivia harrasteyhteisöjä. Kaupunkilaisten saatavilla tulisi olla tekemiseen rohkaisevia työkaluja ja -tiloja kuten Uusi Tehdas tai Tampere hackerspace 5w.

Kaavoitus

Kaupunkia on kehitettävä nykyistä selvästi pidemmällä aikajänteellä. Kaavoitus on raskas prosessi, joten kaavojen ei pitäisi vanhentua ennen kuin niitä on ehditty edes hyväksyä. Myöskään suurten kauppaketjujen ei tule antaa sanella kaupunkisuunnittelua.

Kaavoitusta on avattava siten, että kaupungin asukkaat voivat vapaammin päättää, mitä rakentavat tonteilleen. Kunnallisen päätöksenteon ei pidä pyrkiä seikkaperäisesti ohjaamaan, missä ja kuinka ihmiset asuvat. Tarpeettoman yksityiskohtaiset määräykset kaavoissa hidastavat toimintaa ja nostavat välillisesti asumisen hintoja.

Rakentamattomille tonteille kaavailtu korotettu kiinteistövero on epäreilu eikä tuo kaupungille juurikaan lisätuloja. Tuloja voidaan sen sijaan lisätä poistamalla yleishyödyllisten yhteisöjen omistamien kiinteistöjen verovapaus. Mikäli verovapautta ei poisteta, verovapaus tulee ainakin arvioida uudelleen kunkin kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan.

Talous

Tampereen taloudellinen tilanne ei ole tällä hetkellä tasapainoinen. Tärkeää onkin asettaa etusijalle lakisääteisten palveluiden hoitaminen kunnolla ja karsia vähemmän pakollista toimintaa.

Liian suureksi paisuneesta hallinnosta tulee karsia turhia välikäsiä ja keskijohtoa siten, että johdon ja suorittavan portaan välillä olisi mahdollisimman suora yhteys. Toiminta tulee mallintaa niin, että tiedetään missä on vapaita resursseja, ja ettei jokaista tehtävää varten tarvitse aina palkata uutta henkilöä. Lisäksi on selvitettävä, miksi kulut ovat kasvaneet tilaaja-tuottajamalliin ja pormestarimalliin siirtymisen jälkeen.

Suurimman osan kaupungin työntekijöiden työajasta tulisi olla varattu varsinaisen työn tekemiseen eikä työajanseurantajärjestelmien täyttelyyn ja palavereihin. Suorittavaan portaaseen on palkattava vakituista työvoimaa niin paljon kuin sitä tosiasiallisesti tarvitaan, sillä määräaikaisuuksien ketjuttaminen ja henkilökunnan ylikuormittaminen tulevat pitkällä tähtäimellä kalliimmiksi.

Palveluiden ostaminen kaupungin oman tuotannon ulkopuolelta ei ole itsessään hyvä tai huono asia. Ulkoistamista voidaan käyttää silloin, kun siitä on nähtävissä suoria hyötyjä eikä tarvitse pelätä osaamisen karkaavan talon ulkopuolelle. Erityisesti tulee varoa synnyttämästä yksityisiä monopoleja, sillä ne tulee kaupunkilaisille lopulta kalleimmaksi.

Tarjouspyyntöjen muotoilussa tulee olla aina osallisena kaupungilla työskentelevä käytännön asiantuntija pelkkien hallintoviranomaisten lisäksi. Kalliista markkinaoikeuteen menevistä hankintakilpailutuksista täytyy pyrkiä kokonaan eroon kilpailutusta parantamalla. Sopimusten ehtona tulisi olla kaupan peruuntuminen, ellei toimitusta ole tapahtunut määräaikaan mennessä. Hintoja vertaillessa tulisi erityisesti huomioida tuotteen tai palvelun koko elinkaari, ei ainoastaan hankintahintaa.

Tampereen tulee irrottautua toimimattomaksi ja kalliiksi havaitusta Tavase-pohjavesihankkeesta.

Koulutus ja kulttuuri

Kirjastojen tulee huolehtia, että kirjojen, äänitteiden ja kuvaohjelmien lisäksi käytössä ovat toimivat ja sensuroimattomat verkkoyhteydet ja asiakaspäätteitä on riittävästi. Teoksista tulee voida tarjota myös digitaalisia kopioita, erityisesti näkövammaisten palvelemiseksi.
Koulujen tietotekniikanopetuksessa ja ohjelmistohankinnoissa tulee suosia avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Oppilaita tulee koulussa opastaa käyttämään monipuolisesti eri ohjelmistoja ja käyttöjärjestelmiä.

Tampereen piraatit kannattavat avointa ja vapaata kulttuuria sekä sen tukemista. Ruohonjuuritason kulttuuritoimintaan tulee kannustaa ja sallia kansalaisille vapaata kulttuuritilaa, josta hyvänä esimerkkinä on toiminut Pispalan Hirvitalo. Kaupungissa tulisi olla lisäksi useampi laillinen graffitipaikka.

Niin kutsutut julkiset olohuoneet kuten puistot, torit ja kirjastot ovat olennaisia viihtyvyyden ja kaupunkikuvan kannalta. Kaupungin viihtyvyyttä varjeltaessa ei tule pyrkiä estämään kuntalaisten omaehtoista ja luovaa toimintaa. Puistoihin ei tule asettaa vartijoita. Keskeisimmillä paikoilla tulee olla saatavilla ilmaisia käymälöitä.

Kaupungin rahoittamien kulttuuriprojektien mahdolliset tallenteet tulee julkaista levittämisen ja uudelleenkäytön sallivalla lisenssillä. Kaupungin tukemassa orkesteri-, teatteri- ja taidenäyttelytoiminnassa on pyrittävä myös esitysten ja teosten ilmaiseen jakeluun verkon kautta.