Piraattipuolue » Vaaliohjelma » Helsingin piraattien vaaliohjelma
Helsingin piraattien vaaliohjelma

Helsingin piraattien vaaliohjelma kunnallisvaaleissa 2012

Avoimuus

Piraattipuolue vaatii avointa päätöksentekoa. Virkamiehet ja poliitikot on saatava käyttämään kansallisen Osallistumisympäristö-hankkeen tuottamia osallistamista, joukkoistamista ja kansalaiskuulemisen mahdollisuuksia parantavia verkkopalveluita mahdollisimman paljon. Virkamiehiä on kannustettava ja autettava uusien palveluiden käyttöönotossa. Ministeriötasolla on lähdetty rohkeasti toteuttamaan näitä tietoyhteiskunnan kehityksen mukaisia palveluita. Palveluille on saatava käyttäjiä mahdollisimman tasapuolisesti kaikista poliittisista ja yhteiskunnallisista ryhmistä. Siksi haastamme muut puolueet, virkamiehet ja ennen kaikkea kansalaiset mukaan tekemään suomalaisesta demokratiasta maailman kehittyneimmän.

Osallistavan budjetoinnin välineitä on ryhdyttävä välittömästi kokeilemaan sopivan kokoisissa hankkeissa. Näin kaupunkilaisilla on mahdollisuus olla mukana vaikuttamassa siihen, mihin heidän veroeurojaan käytetään.

Helsingin kaupungin virkamiesten ja päättäjien on osallistuttava aktiivisesti osallistumismahdollisuuksia edistäviin hankkeisiin, jotka koskevat sekä valtiota että kaikkia kuntia. Tällaisia hankkeita on etenkin verkossa tapahtuvaan osallistumiseen liittyen. Helsingin kaupungin yhteistyön muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa tulee myös olla avointa ja hyödyttää koko pääkaupunkiseutua nykyisistä kuntarajoista riippumatta. Kaupungin työntekijöiden työtehtävissään laatimat teokset ja tietokannat on julkaistava levittämisen ja uudelleenkäytön sallivalla lisenssillä. Myös kaiken muun julkisin varoin kootun julkisen tiedon tulee olla avointa.

Koulutus ja kulttuuri

Koulujen tietotekniikanopetuksessa ja ohjelmistohankinnoissa tulee suosia avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Oppilaita tulee koulussa opastaa käyttämään monipuolisesti eri ohjelmistoja ja käyttöjärjestelmiä. Koulut eivät voi olla tieto- ja viestintätekniikan suhteen yhden yrityksen monopolialuetta.

Helsingin kirjastojen tulee huolehtia siitä että käytössä ovat toimivat ja sensuroimattomat verkkoyhteydet, ja että asiakaspäätteitä on riittävästi. Teoksista tulee voida tarjota myös digitaalisia kopioita, erityisesti näkövammaisten palvelemiseksi. Kirjastotoiminnassa on huolehdittava, että sama avoimen tiedon idea, joka oli yleisten kirjastojen perustamisen taustalla, toteutuu myös tietoyhteiskunnassa. Digitaaliset kopiot eivät voi loppua kesken.

Kirjastojen on hankittava myös enemmän vapaasti lisensoituja teoksia valikoimiinsa. Kirjastojen luonnollinen tehtävä tietoyhteiskunnassa on toimia laillisten ja ilmaisten digitaalisten kopioiden jakelupaikkoina. Kirjastojen on pyrittävä tekemään kustantajien ja julkaisijoiden kanssa sellaisia sopimuksia, että teokset voidaan laittaa kopioitavaksi kirjaston verkkopalveluun. Erityisen tärkeää tämä olisi tietokirjojen saatavuuden parantamiseksi.

Kulttuuritoiminnassa Helsingin pitää tukea ja edistää avoimesti lisensoitua kulttuuritarjontaa. Kaupungin tukemassa orkesteri-, teatteri- ja taidenäyttelytoiminnassa on pyrittävä myös esitysten ja teosten ilmaiseen jakeluun verkon kautta. On kohtuullista, että kuntalaiset saavat nauttia mahdollisimman vapaasti teoksista, joita on rahoitettu tai joiden esittämistä on tuettu kuntalaisten verovaroilla. Emme kannata Guggenheimin museon kaltaisten projektien tukemista julkisin varoin.

Joukkoliikenneyhteydet

Helsingin piraatit tukee länsimetrohankkeen toteuttamista. sekä Pasilasta keskustan ali kulkevan Pisararadan pitkää versiota, viheralueiden ja kustannustehokkuuden huomioon ottaen. Pitempi versio tukee myös Alppilan ja Kalasataman uusia asuinalueita.

Metrolla ja raitiovaunulla matkustamisesta on tehtävä maksutonta tai huomattavasti edullisempaa, sillä niillä matkustaminen on kaupungille merkittävästi edullisempaa matkustajaa kohden laskettuna kuin linja-autoliikenne. Saasteettomampien ja tuotantokustannuksiltaan halvempien vaihtoehtojen käyttö lisääntyisi linja-autoliikenteen ja yksityisautoilun kustannuksella. Lisäksi raideliikenne sopii hyvin kaupunkikuvaan ja pitkän aikavälin kaupunkisuunnittelun tavoitteisiin. Kaupunki muuttuisi turisteille huomattavasti vieraanvaraisemmaksi ja helpommaksi tutustua, sillä raitiovaunujen ja metron reitit sisältävät alueelleen lähes kaikki Helsingin tärkeimmät nähtävyydet.

Asuinalueiden, tiestön ja viheralueiden kaavoitus

Helsingin asuinalueita ja tiestöä suunnitellessa tulisi painottaa ympäristöarvoja ja asuinalueiden saavutettavuutta joukkoliikenteen, ensisijaisesti raideliikenteen, toissijaisesti liityntäbussilinjojen avulla. Helsingin keskuspuisto on erityisen arvokas luontoalue, jonka suojeluun ja erilaisiin kesä- ja talviurheilumahdollisuuksiin siellä tulee kiinnittää erityistä huomiota. Sitä ei myöskään tule käsitellä talousmetsänä eikä siellä saa suorittaa muitakaan avohakkuita.

Asuntotuotannon pitää vastata paremmin kysyntää. Kannatamme kirjaimellisesti korkeampaa ja kaupunkimaisempaa profiilia Helsingille.

Metropolihallinnon järjestäminen ja sitä koskeva kansanäänestys

Helsingin piraatit esittää, että Helsingissä, Kirkkonummella, Kauniaisissa, Espoossa, Vantaalla ja Sipoossa järjestetään kansanäänestys metropolihallinnon kehittämisestä. Koska nykytilanne on joka tapauksessa aiheuttamassa paineita hallinnon ja verotuksen yhdenmukaistamiselle, tulee vaihtoehdoiksi tarjota nykyisen kuntajaon säilyttämistä ja sen pohjalta perustuvaa yhteistyöelintä tai nykyisen kuntajaon purkamista alueella ja yhteisen metropolihallinnon luomista, jossa ylintä valtaa käyttäisi kunnallisvaaleissa valittu metropolialueen valtuusto.

Mikäli nykyinen kuntajako säilytetään, yhteistyöelimeksi pitäisi perustaa seutuvaltuusto, jonka jäsenet valittaisiin kunnallisvaalien yhteydessä. Seutuvaltuusto käsittelisi sellaiset asiat, jotka koskevat koko metropolialuetta.

Mikäli kuntajako puretaan, yhdenmukaistettaisiin kunnallisveroprosentit koko alueella ja kunnat osallistuisivat metropolihallinnon yksityiskohtien valmisteluun ennen sen toteuttamista. Alueen suuren asukasluvun vuoksi uudistusta ei toteutettaisi tavanomaisena kuntaliitoksena, vaan sitä varten valmisteltaisiin alueen kuntien asukkaita kuullen erillinen metropolihallintolaki. Paikallisten palveluiden turvaamiseksi alueelle voitaisiin perustaa suurimpien liikekeskusten välittömiin vaikutuspiireihin ja saavutettavuuteen perustuva suurkaupunginosajako, jolloin metropolialue koostuisi noin 15-20 suurkaupunginosasta.